• >>
  • Saacke >>
  • Системи за контрола на горилниците >>
  • Seavis eco

Seavis eco

se@vis eco е погоден за секој SAACKE горилник со сложена механичка регулација и за користење до две горива. Тој нуди комплетна флексибилност за барањата на котларата и значајни можности за проширување.